ОБЩИ УСЛОВИЯ

I ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране между ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ/ на електронния магазин www.kids724.bg, наричан по-долу ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронна търговия и Закона за защита на потребителите:

1.     Наименование на доставчика: Ю.С. ПОЛО АССН. БГ ЕООД

2.     Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Перущица № 8, пощенски код 4002

3.     Данни за кореспонденция: 070050177 | [email protected] 

4.     Вписване на публични регистри: ЕИК/ДДС № 160116245

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН е електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет ТВОЯ МАГАЗИН, чрез които Потребителите имат възможност да сключат договор за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

1.     Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация. За целта потребителите трябва да попълнят електронната регистрационна форма, намираща се на интернет адрес ТВОЯ МАГАЗИН. При попълване на електронната форма за регистрация потребителя е длъжен да предостави изисканите и верни данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Потребителя гарантира, че данните, които предоставя в процес на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай, че съответния потребител е предоставил неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока посочен по-горе, Доставчикът има право да прекрати договора като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Потребителя.

Електронния магазин предоставя възможност за разглеждане на поръчки като гост. Потребителя- гост е длъжен да попълни съответната форма с изискваните данни. Потребителя гарантира, че данните, които предоставя са верни, пълни и точни.

1.     Да извършват електронни изявления във връзка със сключването на договори или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в интернет. Преди извършване изявлението съответния потребител може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

       Продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа, за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, не включени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка; правото на потребителя и условията и начина за управлението му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по Закона за защита на потребителите; - периода, за които направеното предложение и цена остават в сила; - всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно преди закупването на стока от Потребителя.

1.     ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

       Да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, като тази информация може да включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, имейл и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкети, въпросници, формуляри и др., като Доставчикът ще ги  използва при Закона за защита на личните данни.- полага грижа информацията в магазина да бъде винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата; - не носи отговорност за не предоставяне на достъп до магазина, както и за не обработването или късното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън негов контрол -  случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет мрежата; - не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем , сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му; - доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Ползвателя стоки не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техни те качества; -  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него; - няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.

 

Чл.11. Ползвателят се задължава: - да посочи актуален телефонен номер, адрес за доставка и имейл адрес за кореспонденция; - да плати цената на заявената от него стока; - да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика; - да получи стоката; - да ползва всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си; -  с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон  “изход ; -да не подава фиктивни и невалидни заявки или друга невярна информация. Ползвателят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването и; - да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; - да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; - да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина; - да не се намесва в правилното действие на системата, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не възпрепятства други потребители да използват магазина; -  да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или част от тях, принадлежащи към базите данни, принадлежащи на магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; - да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си; - да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия; - достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика; - достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни; държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Доставчикът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

1.     Да сключат договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

2.     Да извършват плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от НЕГО начини на разплащане – наложен платеж или банков път.

3.     Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. С акта на регистрацията си ползвателят дава съгласие да получава имейл кореспонденцията и информационен Бюлетин. В случай, че не желае да получава имейл кореспонденция и рекламен Бюлетин, може да се откаже във всеки един момент и да информира Доставчика по електронен път.

4.     Да преглеждат стоките, техните характеристики, цените и условията за доставка. В тази връзка доставчикът публикува:

-       Описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация;

 Чл.4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката , потребителското или търговското право критерии и условия.

 

Чл.5.(1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес ТВОЯ МАГАЗИН или друго средство за комуникация от разстояние.

 

(2) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице – представител на Потребителя, който приема и потвърждава получаването на пратката от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице -  представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставка на стоката. В случай че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по преходното изречение.

 

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Цените в електронния магазин са в български лева с включен ДДС. В цената на продукта не са включени разходите за доставка.

 

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки и сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. Обработването на поръчките се извършва от понеделник до петък от 09:00 ч. до 17:00 ч. Поръчки, направени след 17:00 ч. се обработват на следващия работен ден. Срок на доставка на територията на Република България – от два до пет работни дни.

(5) Цената за доставка се определя отделно и изрично от цената на стоките.

 

 

1.     ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 6. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случай в който електронният магазин изисква регистрация.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определя от Потребителя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и одобряване с бутоните „Прочетох и съм съгласен“, „Да, приемам“ и „Регистрация“ , Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията.

(5) В случай че за регистрация на Потребителя се използва профил в уеб, социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Потребителя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 7.  Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Потребителя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Потребителя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Потребителят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.  При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Потребителя нов Основен контактен електронен адрес. Доставчикът не носи отговорност пред Потребителя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

 

1.     ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в  ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.kids724.bg

(4) Страна по договора с Доставчика е Потребителя съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

Чл.9.Доставчикът има право:

-да изпраща до Потребителя бюлетини с рекламни съобщения, за получаването на които Потребителят се е абонирал;

Чл.10.Доставчикът се задължава да:

– да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия, които са публикувани и декларира, че се счита за обвързан с тези условия

При неспазване на задълженията Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответно

Чл.12. Потребителят има право на:

– да получи поръчана от него стока на посочения от него адрес.

 

Отказ от договора и рекламация

 

1.     Всеки потребител има право да върне или да замени своята поръчка в срок от 14-дни от датата на поръчка без да има основателна причина.

Продукти от категории "Чорапи", "Бельо", "Бански костюми" и "Козметика" не подлежат на връщане. 

2.     При отказ от продукта потребителя трябва да достави обратно на продавача поръчката в не нарушен търговски вид.

3.      Сумата се възстановява в зависимост от метода на плащане, това може да стане по банков път или ако заплащането е направено с карта по сметката на вашата карта. В срок до 14-работни дни.

4.     Сумата се възстановява след получаването и проверката на продукта. Сумата НЕ се възстановява, ако потребителя не е върнал продукта към продавача.

6.     При връщане или смяна на продукта, разноските за доставка са за сметка на купувача с генериран формуляр за връщане и се осъществява чрез нашата партньорска куриерска фирма /Speedy/.

Ако срещате проблеми е нужно да се свържете с нас на 070050177

8.     При технически проблем и/или грешки в цените, продавачът също може да се откаже от договора.

Последна актуализация: Август 2023г.